Artikel 29 van de Wegverkeerswet deelt de verschillende verkeersovertredingen op in vier verschillende graden. De overtredingen worden ingedeeld volgens hun ernst en bijgevolg ook zo bestraft.

Overtredingen per graad


Artikel 29 van de Wegverkeerswet deelt de verschillende verkeersovertredingen op in vier verschillende graden. De overtredingen worden ingedeeld volgens hun ernst en bijgevolg ook zo bestraft. Hoe ernstiger de overtreding, hoe zwaarder de straf. Als maatstaf voor de ernst van een overtreding kijkt de wetgever naar het gevaarriscio dat een overtreding kan opleveren naar andere weggebruikers toe.

De eigenlijke indeling gebeurt vooral op basis van het KB 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad, BS 9 november 2005.


Overtredingen van de eerste graad

Overtredingen van de eerste graad zijn alle overtredingen die niet tot de andere graden behoren. Het gaat voornamelijk over overtredingen die louter hinderlijk of onhoffelijk zijn, zijnde alle overtredingen van de Wegverkeerswet die niet expliciet in het KB van 2005 worden opgenoemd.

Voorbeelden:

 • • Aankondigen van een manoeuver
 • • Rechts inhalen
 • • ...

Straf?

 • • Onmiddellijke inning € 58
 • • Rechtbank? geldboete van € 10 - € 250. (nog te vermenigvuldigen met de opdeciemen x8)


Overtredingen van de tweede graad

Deze overtredingen brengen de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar. Ook overtredingen aangaande het parkeren op plaatsen van gehandicapten vallen hieronder.

Voorbeelden:

 • • Gebruik draagbare telefoon
 • • Geen voorrang verlenen
 • • ...

Straf?

 • • Onmiddellijke inning € 116
 • • Rechtbank? geldboete van € 20 - € 250. (nog te vermenigvuldigen met de opdeciemen x8)
 • • mogelijks rijverbod (verplicht indien nog geen 2 jaar rijbewijs + theorie of praktijk)


Overtredingen van de derde graad

Overtredingen van de derde graad betreffen gedragingen die de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar brengen. Eveneens wordt het negeren van bevelen van een politieagent of ander bevoegd persoon hieronder gecategoriseerd.

Voorbeelden:

 • • Spookrijden
 • • In gevaar brengen van voetgangers in woonerven en erven
 • • ...

Straf?

 • • Onmiddellijke inning € 174
 • • Rechtbank? geldboete van € 30 - € 500. (nog te vermenigvuldigen met de opdeciemen x8)
 • • mogelijks rijverbod (verplicht indien nog geen 2 jaar rijbewijs + theorie of praktijk)


Overtredingen van de vierde graad

Overtredingen van de vierde graad zijn de zwaarste categorie. Het betreffen overtredingen die de veiligheid van andere personen rechtstreeks in gevaar brengen en van die aard zijn dat een ongeval bijna onvermijdbaar leidt tot fysieke schade.

Het zijn ook de overtredingen die bestaan uit het negeren van een stopbevel van een bevoegd persoon.

Voorbeelden:

 • • Bestuurder uitdagen om te snel te rijden
 • • Snelheidswedstrijd houden op de openbare weg
 • • ...

Straf?

 • • Onmiddellijke inning € 473
 • • Rechtbank? geldboete van € 40 - € 500. (nog te vermenigvuldigen met de opdeciemen x8)
 • • verplicht rijverbod van minimum 8 dagen (verplicht indien nog geen 2 jaar rijbewijs + theorie of praktijk)


Herhaling?

Bij herhaling van een overtreding binnen de drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorige veroordeling voor een overtreding van de tweede, derde of vierde graad, dient de geldboete te worden verdubbeld.