Indien uw wagen meer dan 4 jaar oud is bent u verplicht om jaarlijks naar de autokeuring te gaan. Zonder geldige autokeuring, de zogenaamde “groene kaart”, mag u zich in principe niet meer in het verkeer begeven. Doet u dat toch dan riskeert u een minnelijke schikking door het parket of dagvaarding voor de politierechtbank.

Rijden zonder geldige keuring


Indien uw auto meer dan 4 jaar oud is bent u verplicht om jaarlijks naar de autokeuring te gaan. Zonder geldige autokeuring, de zogenaamde “groene kaart”, mag u zich in principe niet meer in het verkeer begeven. Doet u dat toch dan riskeert u een minnelijke schikking door het parket of dagvaarding voor de politierechtbank.


Geldige autokeuring is verplicht

De verplichting om uw wagen te voorzien van een geldig autokeuringsbewijs vindt haar grondslag in de artikelen 23 en 24 van het KB 15 maart 1968.

Artikel 24 van dit Koninklijk Besluit bepaalt het navolgende:

  • §1. Geen enkel volgens dit besluit aan de autokeuring onderworpen voertuig mag zich op de openbare weg bevinden, tenzij het voorzien is van een geldig keuringsbewijs, het overeenkomstig keuringsvignet en een met zijn gebruik overeenstemmend identificatieverslag of technische fiche en een document « Visuele keuring van het voertuig », voor zover deze documenten vereist zijn.

  • Dit verbod geldt niet voor voertuigen die zich op de openbare weg bevinden om:

  • 1° leeg en langs de kortste weg de verplaatsing te doen : a) tussen het station voor autokeuring en de woonplaats of exploitatiezetel van de titularis van het voertuig of de exploitatiezetel van de hersteller en omgekeerd; b) tussen de woonplaats of de exploitatiezetel van de titularis van het voertuig en de exploitatiezetel van de hersteller en omgekeerd;

  • 2° langs de kortste weg de verplaatsing te doen van de grenspost van binnenkomen in België tot de woonplaats of de exploitatiezetel van de titularis van het voertuig of het station voor autokeuring.

  • §2. Voor zover het voertuig ervan moet voorzien zijn, moeten het identificatieverslag en het keuringsbewijs en een document « Visuele keuring van het voertuig » vertoond worden op elk verzoek van een bevoegde persoon. Deze laatste trekt het keuringsbewijs in, bij vaststelling van een tekortkoming die een ernstig gevaar zou kunnen opleveren.

  • §3. De documenten die bij het voertuig horen te zijn, bevinden zich in het voertuig, wanneer dit in het verkeer gebruikt wordt.

In principe krijgt u jaarlijks een uitnodigingskaart in de bus. Dit is echter niet altijd het geval. Het is daarom noodzakelijk om zelf goed bij te houden tot wanneer uw wagen over een geldig keuringsbewijs beschikt.

Let op! De verplichte keuring geldt ook wanneer u geen uitnodigingskaart hebt ontvangen.


Minnelijke schikking voor rijden zonder keuring

Indien u niet over een geldig keuringsbewijsbezit en dit wordt vastgesteld door de politie zal dit worden meegedeeld aan het parket van de Procureur des Konings. Deze beslist vervolgens of u voor deze inbreuk wordt gedagvaard voor de politierechtbank dan wel dat u een minnelijke schikking ontvangt.

Wanneer u wel een geldig keuringsbewijs bezit dient u dit ook steeds in uw wagen bij te hebben telkens wanneer u zich in het verkeer begeeft. Doet u dat niet dan kan u hiervoor uiteraard beboet worden.


Straf voor rijden zonder keuring

Wanneer u zich met een voertuig of de openbare weg begeeft, of zelfs gewoonweg parkeert, dan moet u bij controle een geldig keuringsbewijs kunnen voorleggen. Wanneer u geen geldig keuringsbewijs kan of wil voorleggen dan kan u worden gedagvaard voor de politierechtbank.

U riskeert dan te worden veroordeeld tot:

  • • Gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden
  • • Geldboete van minimaal 80 euro tot maximaal 80.000 euro
  • • Ofwel één van deze straffen alleen

Bent u verzekerd met wagen zonder geldige keuring?

Verzekeraars kunnen weigeren om tussen te komen of zal de kosten op u verhalen wanneer u een ongeval veroorzaakt met een wagen die niet over een geldig keuringsbewijs beschikt. Enkel wanneer u kan aantonen dat er geen oorzakelijk verband is tussen het ongeval en de staat van uw wagen zal de verzekeraar mogelijk toch dekking verlenen.


Hoeveel kost een autokeuring?

Vanaf 1 januari 2018 zijn volgende tarieven van toepassing in alle keuringsstations in België. In onderstaande lijst kan men de vastgelegde vergoedingen terugvinden De totale prijs van de uitgevoerde keuring van een voertuig wordt bekomen door de vergoedingen van de verschillende uitgevoerde prestaties op te tellen.

Lijst van de vergoedingen:

Basiskeuring EUR
Keuring personenauto € 31,70
Keuring bus of car € 56,50
Keuring MTM ≤ 3,5 ton € 35,70
Keuring MTM > 3,5 ton € 56,50
Keuring aanhangwagen (MTM ≤ 3,5 ton) € 31,70
Keuring aanhangwagen (MTM > 3,5 ton) € 46,70